- Ngày 22/11/2012, Quốc hội ban hành Luật số 26/2012/QH13 Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo đó bổ sung về thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập miễn thuế; Kỳ tính thuế; Nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế lên 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); đối với người phụ thuộc lên 3,6 triệu đồng/tháng. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

- Ngày 20/11/2013, Quốc hội ban hành Luật số 21/2012/QH13 Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó bổ sung về cơ chế quản lý rủi ro; Rút ngắn thời gian hoàn thuế; thay đổi mức phạt nộp chậm; Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế…Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

- Ngày 15/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Bãi bỏ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.

- Ngày 17/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này và các nội dung không trái với nội dung hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng.

- Ngày 25/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013. Thông tư này thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Võ Đình Tồn
Chi cục thuế Tp Pleiku